grand-tonic-hotel-biarritz-chambre4grand-tonic-hotel-biarritz-chambre4grand-tonic-hotel-biarritz-chambre4grand-tonic-hotel-biarritz-chambre4grand-tonic-hotel-biarritz-chambre4
up
显示所有
  • grand-tonic-hotel-biarritz-restaurant2

外场活动组织

如果您想要在您的客房里想要私密舒适的早午晚餐,请联系酒单餐厅或前台(请参考餐厅开放时间)

下载客房服务菜单